Top
Nieuwsgierig naar een
vrijblijvende kennismaking?
Maak een afspraak
Annemiek Sterkenburg Administratief medewerkster
 • Puzzelen
 • Wandelen
 • Creatief
 • Bioscoop
Marie-Louise Dirkse Secretarieel medewerker
 • Mooi weer golfer met nog steeds handicap 45 ;-)
 • De troubleshooter (ook op het werk)
 • Hockeycoach
 • Lekker buiten zijn
Marcel Sterkenburg Accountant Administratieconsulent
 • Zit vanaf 1990 in de accountancy
 • Zwemt 2 x per week 80 baantjes
 • Pakt de laatste tijd wat vaker de fiets
 • Houdt van een goed glas wijn
 • Aan golfen met souplesse moet nog gewerkt worden
Marian Kok Salarisadministratie
 • Gek op reizen
 • Schilderen en puzzelen
 • Probeer samen met mijn man mij het golfen en bridgen eigen te maken.
Marjolein Bakker Assistent Accountant
 • Leest graag en favoriet is Stephen King
 • Golfen (hoop eindelijk eens EGA-handicap te halen)
 • Legpuzzels en vooral puzzels van Jan van Haasteren
 • Heeft 32 jaar ervaring in de accountancy
27-01-2016 - VAR vervalt vanaf 1 mei 2016 Meer nieuws
Logo
 • VAR vervalt vanaf 1 mei 2016
 • Tweede Kamer neemt Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK aan
 • Activeer uw digitale postbus!
 • Geen bijtelling auto ondanks afwezigheid van sleutel- en kilometeradministratie
 • Tussentijdse overstap naar 0% bijtelling niet mogelijk
 • Toch bijtelling voor nauwelijks privé gebruikte auto
 • De ondernemer en de dga
 • naheffing fiscus voor eigenaren van zonnepanelen onevenredig hoog
 • Nederlander werkt gemiddeld tot 21 juni voor de staat
 • Te late deponering kan ondernemer nog lang achtervolgen
 • Per 1 mei op een nieuwe stek
 • Sponsoring maakt ritten niet zakelijk
 • Geen strakke verplichting dat BTWnummer altijd op website moet zijn vermeld
 • Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto
 • EU Hof: Particulier die zonnepanelen aanschaft is BTW-ondernemer
 • Bestuurder steelt geld van werkgever: belast als resultaat uit overige werkzaamheden

VAR vervalt vanaf 1 mei 2016

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond met de staatssecretaris gedebatteerd over de vervanger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Een meerderheid in de Eerste Kamer is voor de invoering van de nieuwe wet die (als alles goed gaat) dinsdag 2 februari definitief wordt aangenomen.

 

Met het voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe.

 

De staatssecretaris zegde toe om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een panel van experts. Afschaffing van de VAR is volgens Wiebes in alle gevallen een goede keuze. Om die reden wordt het de "no regret option" genoemd. De voorbereidingsfase loopt tot 1 mei 2016. Dan komt de VAR te vervallen start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel gehandhaafd.

De voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR loopt tot 1 mei 2016. Met deze toezegging kwam staatssecretaris Eric Wiebes dinsdagavond tegemoet aan de wens van het CDA om meer tijd te nemen voor afschaffing van de VAR. Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd. 

 

 

Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK

Wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK
De Tweede Kamer heeft donderdag het wetsvoorstel verplichtstelling SBR bij deponering KvK aangenomen. Voor kleine rechtspersonen geldt de verplichtstelling om jaarrekeningen uitsluitend via SBR te deponeren vanaf boekjaar 2016, voor middelgrote rechtspersonen geldt boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen is dit boekjaar 2019.

Het wetsvoorstel  implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen in Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek. De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het MKB te vereenvoudigen. 

Het voornemen is om de verplichting om jaarrekeningen uitsluitend via SBR te deponeren allereerst voor kleine rechtspersonen, 98% van de deponeringsplichtige rechtspersonen, vanaf het boekjaar 2016 te laten gelden. Voor middelgrote rechtspersonen is het voornemen om de verplichting om de jaarrekening te deponeren via SBR pas vanaf boekjaar 2017 te laten gelden. Grote rechtspersonen moeten voldoen aan de meest uitgebreide wettelijke voorschriften. Daarom is het voornemen om deze rechtspersonen een langere overgangsperiode te geven door de verplichting vanaf de jaarrekening over het boekjaar 2019 in te voeren.

Bron: XBRL Nederland/Overheid.nl

Activeer uw digitale postbus!

Onlangs is het Wetsvoorstel elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel maakt de weg vrij voor de Belastingdienst om berichten alleen nog digitaal te verzenden.

Nu worden bijvoorbeeld toeslagbeschikkingen zowel elektronisch als schriftelijk verzonden. Door de wetswijziging krijgt u de toeslagbeschikkingen, die eind 2015 worden vastgesteld, alleen nog digitaal toegezonden. Weet u hoe u deze berichten kunt ontvangen? Belastingplichtigen vanaf 14 jaar hebben een digitale brievenbus bij de overheid. Deze brievenbus is te vinden op www.mijnoverheid.nl. Op deze website kan (via de eigen DigiD) de digitale brievenbus worden geopend. De toeslag beschikkingen (en op termijn ook andere berichten van de Belastingdienst) worden in deze brievenbus geplaatst. Als u wilt weten wanneer een bericht wordt geplaatst in de brievenbus, dan kunt u dit op de website aangeven door bijvoorbeeld uw e-mailadres in te stellen. Zodra een bericht is geplaatst, ontvangt u daarover een e-mailbericht. U moet dus zelf regelmatig uw brievenbus controleren of uw instellingen aanpassen. Houdt u er rekening mee dat u niet langer schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van uw toeslagbeschikkingen voor het jaar 2016.

Geen bijtelling auto ondanks afwezigheid van sleutel- en kilometeradministratie

U hoeft geen (forfaitaire) bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak in aanmerking te nemen als uw werknemer een bedrijfsauto slechts bestuurt voor de uitvoering van door u (of van een met u verbonden concernvennootschap) gegeven opdrachten. De Hoge Raad heeft onlangs in deze zin beslist in een procedure van een hotelvestiging op een Waddeneiland met twee auto’s die voor specifieke, zakelijke doeleinden werden ingezet. De Hoge Raad heeft in zijn analyse ook de voorwaarden voor een boetebeschikking wegens grove schuld aan de werkgever bekeken indien een werknemer een fout maakt in de salarisadministratie.

Wat betekent dit voor u?
De Hoge Raad heeft bepaald dat u geen bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak in aanmerking hoeft te nemen als uit feiten en omstandigheden blijkt dat u als werkgever de feitelijke beschikkingsmacht over de auto heeft behouden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat uw werknemer de auto slechts voor door de u opgedragen taken (zakelijke doeleinden) heeft gebruikt en de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw werknemer de auto ook voor andere doeleinden heeft gebruikt of kon gebruiken. Het hangt dus sterk van de feiten af of de bijtelling wel of niet moet plaatsvinden.

De vraag rijst in welke situaties nog meer denkbaar is dat de beschikkingsmacht van de auto feitelijk bij de werkgever blijft. Naar ons oordeel kan dat onder omstandigheden ook kunnen gelden voor de zogenoemde pool-auto’s, waarbij een aantal auto’s gereed staan voor zakelijk gebruik voor een (grotere) groep werknemers. In de praktijk stelt de inspecteur veelal – wellicht ten onrechte dus – dat in die situatie ook altijd een sluitende kilometeradministratie nodig is om de bijtelling te voorkomen.

Boete wegens opzet of grove schuld
De inspecteur had aan deze werkgever ook een boete opgelegd wegens grove schuld voor een fout in de salarisadministratie. De inspecteur had hiervoor het (onzorgvuldig) handelen van een medewerker toegerekend aan de werkgever.  De Hoge Raad heeft, in navolging van het hof, overwogen dat voor de bepaling van bij de werkgever aanwezige opzet of grove schuld belang toekomt aan, enerzijds, de zorg die de werkgever bij het opdragen van de werkzaamheden aan haar werkneemster heeft betracht, en anderzijds, aan het ontbreken van redelijke gronden voor twijfel aan een behoorlijke taakvervulling door die werkneemster. In deze situatie oordeelde de Hoge Raad dat er géén sprake van opzet of grove schuld van de werkgever, met name  gezien de ervaring en deskundigheid van de administratieve medewerkster.

De procedure van de Hoge Raad
De procedure voor de Hoge Raad betrof een naheffingsaanslag loonheffing over de jaren 2006 tot en met 2009 van een vestiging van een hotelketen op een van de Waddeneilanden. Twee werknemers van een andere concernvennootschap van de hotelketen konden in eerdergenoemde tijdsperiode gebruik maken van twee auto’s van de hotelvestiging.

Het gebruik van de autosleutels door de werknemers werd niet geadministreerd. Van het gebruik van de auto’s werd ook geen rittenadministratie bijgehouden. De hotelvestiging had geen loonheffing ingehouden en afgedragen over het gebruik van de auto’s door de werknemers. De Inspecteur was van mening dat de hotelvestiging niet overtuigend had aangetoond dat de auto’s door de werknemers niet voor privédoeleinden waren gebruikt en legde de hotelvestiging een naheffingsaanslag loonheffing op. De inspecteur legde aan de werkgever ook een boete op vanwege een andere fout in de salarisadministratie (inzake de afdracht premies werknemersverzekeringen)

Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigde echter de naheffingsaanslag. Het hof was op basis van feiten en omstandigheden van oordeel dat de werknemers niet de feitelijke macht over de auto’s uitoefenden, waardoor de auto’s niet aan hen ter beschikking waren gesteld. De Hoge Raad was het met dit oordeel van het hof, in afwijking van de advocaat-generaal, eens.

Bron: Hoge Raad, 29 mei 2015, nr. 13/04993

Tussentijdse overstap naar 0% bijtelling niet mogelijk

Onlangs was er al een uitspraak in een situatie met een overstap van rittenregistratie naar bijtelling in de loop van een jaar. Dan geldt de bijtelling alsnog voor het hele jaar. Er is nu ook een uitspraak over een situatie met een overstap naar 0% bijtelling.

Het betreft een werknemer die midden 2013 een andere auto van de zaak ter beschikking gesteld kreeg. De eerste auto had een bijtelling van 25%. De nieuwe auto was een elektrische auto, waarop in 2013 een bijtelling van 0% gold. In verband met die 0% bijtelling stopte deze berijder met de rittenregistratie die hij voor de eerste auto had bijgehouden. De fiscus oordeelde dat er dan niet aangetoond is dat de achtereenvolgende auto’s voor niet meer dan 500 km privé per jaar zijn gebruikt. Er geldt dan alsnog een bijtelling over het hele jaar. Dat betekent tijdsevenredig 25% bijtelling voor de eerste auto en 0% bijtelling voor de tweede auto.

Deze berijder vond dat niet terecht en legde dit aan de belastingrechter voor. De berijder stelde daarbij onder meer dat de inspecteur de bijtellingsregeling onjuist toepast. Door de 0% bijtelling was hij gestopt met de rittenregistratie. Het bijhouden “was echter geen moeite geweest”, zo stelde hij. Bovendien was er ook nog een privéauto voor privéritten. Daarnaast vond hij ook dat de belastingdienst hier geen duidelijke voorlichting over geeft en dat er sprake is van ongelijke behandeling. Als hij zelf een andere auto zou hebben gekocht nadat hij op de eerste auto rittenregistratie had bijgehouden, had hij ook niet alsnog een bijtelling gekregen.

De rechter verwerpt echter al deze argumenten. Er staat hier het hele jaar een auto ter beschikking. In zoverre is er ook niet een gelijke situatie met iemand die zelf een andere auto koopt. Vervolgens geldt de tegenbewijsregeling als je aantoont dat op jaarbasis niet meer dan 500 km privé is gereden. Door te stoppen met de rittenregistratie is dat niet mogelijk. De bijtelling geldt dan voor het hele jaar. Qua voorlichting wijst de rechter op de wettelijke regeling, waarover de berijder geïnformeerd is via onder meer de brochure die hij bij de Verklaring geen privégebruik ontvangen heeft en via de informatie bij het gedownloade formulier voor het intrekken van de verklaring. 

Deze uitspraak past in de lijn van eerdere rechtspraak, ook van de Hoge Raad. Bij de overstap van rittenregistratie naar (verlaagde) bijtelling moet daarom steeds worden afgewogen of men alsnog de bijtelling over de eerste auto voor lief wil nemen of liever met privégebruik wil wachten tot het nieuwe jaar.

Toch bijtelling voor nauwelijks privé gebruikte auto

Als in een bepaald jaar na elkaar twee auto’s ter beschikking zijn gesteld, en één van beide auto’s niet of nauwelijks privé is gebruikt, geldt de bijtelling desondanks voor het hele jaar.

In een recente zaak bij het Gerechtshof in Den Haag speelde zo’n situatie. De eerste vier maanden van een jaar stond een Audi ter beschikking en de andere acht maanden een Volkswagen. Voor de Audi hadden werkgever en werknemer een overeenkomst getekend met een verbod op privégebruik. Dat verbod was ook nageleefd, op één noodgeval van 41 km na.

Voor deze vier maanden had de werknemer een Verklaring geen privégebruik auto. Die trok hij in toen hij met de Volkswagen wèl privé ging rijden. De werknemer kreeg door het intrekken van de Verklaring geen privégebruik een naheffing over januari tot en met april. Daar ging hij tegen in bezwaar en vervolgens in beroep bij de belastingrechter. Uiteindelijk kwam deze vraag in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Hof oordeelde dat de wettelijke regeling spreekt over een tegenbewijs dat de auto “op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt”. Daarbij moet je naar het hele jaar kijken, zoals ook blijkt uit een eerder arrest van de Hoge Raad.

Dat betekent dat doorslaggevend is of het privégebruik van de achtereenvolgens ter beschikking gestelde auto’s tezamen op jaarbasis niet meer dan 500 km heeft bedragen. Is het totaal meer dan 500, dan geldt de bijtelling voor alle achtereenvolgende auto’s, ook als één van de auto’s niet of nauwelijks privé gebruikt is.

VAR uit 2014 ook nog geldig in 2015

  De ondernemer en de dga

VAR uit 2014 ook geldig in 2015

Het ministerie van Financiën werkt momenteel aan een nieuwe systematiek voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het is de bedoeling dat er op 1 januari 2015 een webmodule wordt ingevoerd, waarop de opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk de VAR aanvragen. De opdrachtgever wordt daarmee medeverantwoordelijk voor de juistheid van de aanvraag. Dit wil de staatssecretaris binnenkort in de wet vastleggen. Vooruitlopend hierop is besloten dat de huidige VAR-houders geen verzoeken voor het jaar 2015 hoeven te doen. De VAR's die voor het kalenderjaar 2014 zijn afgegeven kunnen ook in de eerste maanden van het kalenderjaar 2015 worden gebruikt. De precieze termijn van de verlengde geldigheidsduur van de voor 2014 afgegeven VAR's is afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel.

naheffing fiscus voor eigenaren van zonnepanelen onevenredig hoog

Meer dan 3.000 eigenaren van zonnepanelen hebben van de Belastingdienst een naheffing van € 5.000 gekregen, omdat ze niet op tijd belastingaangifte hebben gedaan. Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt deze boete onevenredig hoog.

Naheffing eigenaren zonnepanelen

Huiseigenaren die met zonnepanelen een deel van hun opgewekte stroom terugleveren aan het energienet en daarvoor een vergoeding van hun energieleverancier ontvangen, worden door de Belastingdienst als ondernemer aangemerkt. Dit is voor bijna alle woningbezitters met zonnepanelen het geval. Huishoudens die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst en de btw over de zonnepanelen hebben teruggevraagd, zijn verplicht om daarna btw-aangifte te doen. Wie dat vergeet of wie dat niet op tijd doet, krijgt een aanslag van ruim € 5.000.

In een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën verzoekt VEH de Belastingdienst coulant om te gaan met eigenaren van zonnepanelen die te laat btw-aangifte doen. 'Het betreft mensen die over het algemeen volledig onbekend zijn met de eisen die aan het btw-ondernemerschap worden gesteld. Huiseigenaren met zonnepanelen zijn niet te vergelijken met een reguliere ondernemer. Een voorlichtende waarschuwing dat men alsnog aangifte moet doen of een ontheffingsverzoek moet indienen, is meer op zijn plaats dan een forse boete. Deze groep verdient een eerlijke kans om alsnog aan de vereisten van het ondernemerschap te voldoen,' schrijft de vereniging.

Nederlander werkt gemiddeld tot 21 juni voor de staat

Tax Liberation Days

Uit het onderzoek Tax Liberation Days 2014 van de Europese stichting New Direction blijkt dat een Nederlander gemiddeld tot 21 juni voor de staat werkt.

Wat daarna verdiend wordt, kan in eigen zak gestoken worden. Van alle 28 EU-lidstaten staat ons land op de 19e plaats. In 2013 moest de gemiddelde

Nederlander nog tot 27 juni voor de Staat werken. Een inwoner van Cyprus betaalt het minst. Die is theoretisch al klaar met het betalen van belastingen op 21 maart.

Een Belg werkt pas vanaf 6 augustus 'belastingvrij'. België is al vier jaar op rij het land waar de belastingdruk het grootst is, aldus New Direction.

Vorig jaar moest de Belgische belastingbetaler zelfs nog twee dagen langer werken. New Direction is een in Brussel gevestigde conservatieve denktank  die zich sterk maakt

voor een lagere belastingdruk voor burgers in de Europese Unie. De onderzoeksgegevens waarop het rapport Tax Liberation Days 2014 is gebaseerd, zijn aangeleverd door EY.

 

Te late deponering kan ondernemer nog lang achtervolgen

Niet tijdig deponeren van de jaarrekening is een economisch delict. Deponeert uw cliënt te laat, dan kan dat voor hem op een boete uitdraaien en een strafblad. Allebei hoogst vervelend, maar het venijn zit in het strafblad dat lang doorwerkt. Want wordt de ondernemer gevraagd om een Verklaring omtrent het gedrag inzake rechtspersonen (VOG RP) of een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA), dan kan hij het met een strafblad wel schudden dat hij deze verklaringen krijgt.

De jaarlijkse verplichting om de publicatieversie van de jaarrekening te deponeren
bij het Handelsregister nemen lang niet alle ondernemers even serieus, terwijl dit wel degelijk gevolgen kan hebben. Een van de consequenties van datniet tijdig deponeren is dat in het geval de vennootschap failliet gaat, de bestuurders in een ongunstige positie terechtkomen ten opzichte van de curator vanwege bestuurdersaansprakelijkheid. Een andere consequentie is dat de rechtspersoon
strafbaar is.

Economisch delict
Het niet-tijdig deponeren van de jaarrekening is een economisch delict. Een afdeling
bij de Belastingdienst, de Unit Ordening in Hoofddorp, is actief op het gebied van het opsporen van vennootschappen die niet aan hun publicatieverplichtingen hebben voldaan. De medewerkers van deze unit kunnen proces-verbaal opmaken en dat vervolgens aan het Openbaar Ministerie toesturen. Soms worden de zaken op een zitting gebracht en ook worden er aan de betrokken rechtspersonen strafbeschikkingen opgelegd door het Openbaar Ministerie. Meestal is sprake van een boete, die in hoogte kan variëren. Het betreft hier een geldboete van de vierde categorie (maximaal€ 20.250).

Strafblad!
Wat ondernemers zich vaak niet realiseren, is dat de veroordeling voor een economisch delict, zoals een boete wegens te late deponering van de jaarrekening, voor die rechtspersoon een strafblad oplevert. Dat strafblad speelt een rol bij allerlei integriteitsbeoordelingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet Bibob1 • Deze wet is relevant bij vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties. Het strafblad is relevant bij de verklaringen die ondernemers soms nodig hebben. Te weten: de verklaring omtrent het gedrag inzake rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Deze verklaringen worden afgegeven door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid & Justitie; het ministerie dat ook verantwoordelijk is voor de Wet controle op rechtspersonen. Naar aanleiding van een aanvraag beoordeelt de Dienst Justis of eventuele strafbare feiten relevant zijn ten opzichte van het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Daarbij wordt in het algemeen vier jaar teruggekeken. De wijze van beoordeling hangt af van het doel van de aanvraag van deVOGRP.

GVA
Op grond van de Aanbestedingswet 2012 kan een aanbestedende dienst vragen
om een om een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA). Als de GVA wordt
afgegeven, staat daar in dat er naar het oordeel van de minister geen bezwaren bestaan tegen de rechtspersoon in verband met de inschrijving op overheidsopdrachten. Bij de beoordeling speelt mee of er voorwaardelijke of onvoorwaardelijke geldboetes zijn opgelegd, als de gezamenlijke waarde € 35.000 of meer bedraagt. Ook hier wordt vier jaar teruggekeken. Ondernemers die hun jaarrekening te laat deponeren, moeten beseffen dat ze niet alleen met een geldboete geconfronteerd kunnen worden. De strafbeschikking of veroordeling kan ook gevolgen hebben voor integriteitsbeoordelingen zoals hiervoor beschreven.
Adviseurs doen er daarom goed aan de betrokken ondernemers daarop te wijzen.

1 De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur"

 

Door Ellen Timmer, advocaat te Capelle aan den IJssel

Nieuwe plek

WIJ GAAN VERHUIZEN :-)

Per 1 mei hebben wij , ook in IJsselstein, een nieuwe kantoorruimte.Ons adres is dan

Energieweg 1b

3401 MD in IJsselstein

Het privekarakter is volstrekt overheersend , aldus de rechters.

Sponsoring maakt ritten niet zakelijk

 

De auto van de zaak leidt tot veel procedures. De fiscus kan grote bedragen aan belasting incasseren en belastingplichtigen gaan vaak te lichtvaardig om met hun administratieve verplichtingen. En dan zijn el' nog interpretatieverschillen.

 

Rob is ondernemer en autoliefhebber. Hij is directeur van Brickyard Holding bv die op haar beurt enig aandeelhoudster is van Brickyard bv. De holding-bv stelt in 2006

“Het privékarakter is volstrekt overheersend, aldus de rechters”'

een BMW M3 ter beschikking aan Rob als auto van de zaak. Deze auto wordt op 14 januari 2008 door een nieuw exemplaar van hetzelfde merk en type vervangen. In 2010 wordt een boekenonderzoek ingesteld bij de Brickyard bv's, waarbij het de controleur opvalt dat er wel een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, maar over de hele periode 2006-2010 geen bijtelling wordt toegepast. Dat zou terecht kunnen zijn, want vastgesteld wordt dat Rob in privé over dertien auto's beschikt. Hij kan voor privéritten dus altijd wel een eigen auto pakken. Dat neemt niet weg dat hij een kilometer administratie moet bijhouden waaruit blijkt dat hij minder dan 500 privé kilometers maakt met de M3 van de zaak. De controleur duikt in die administratie en stuit op ritten naar racecircuits die in totaal alleen al meer dan 500 km op jaarbasis zijn maar die als zakelijk zijn verantwoord. Hij doet navraag bij Rob en die heeft een duidelijke verklaring. Hij, althans Brickyard bv, is sinds 2008 sponsor van een raceteam, waarvan hijzelf toevallig de coureur is. Hij moet dus naar die circuits toe om te racen en om vervolgens te netwerken. Dat is natuurlijk volstrekt zakelijk. De inspecteur ziet dat echt anders. Rob heeft de racerij als hobby en gaat dus uit privéoverwegingen met de auto van de zaak naar de circuits. De controleur draagt Brickyard Holding bv daarom op om middels correctieberichten alsnog privégebruik voor de BMW’s aan te geven. Dat doet de bv, maar zij maakt bezwaar tegen de vijf naar aanleiding daarvan opgelegde naheffingsaanslagen loonbelasting/premies volksverzekering en de daarin begrepen vergrijpboete van 25%. In de bezwaarfase blijven de naheffingsaanslagen in stand, maar vermindert de inspecteur de boetes naar nihil. De bv legt het geschil vervolgens voor aan de belastingrechter. Bij de rechtbank wordt Brickyard Holding bv in het ongelijk gesteld. In de jaren 2006 en 2007 loopt het fout af, omdat er toen nog helemaal geen sponsorcontract was, dus een zakelijke reden om naar de circuits te gaan, ontbrak. Weliswaar stelde Rob dat hij ook in die jaren ging om te netwerken, maar hij kon dat helemaal niet concreet maken. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 was er wel een sponsorovereenkomst, maar Rob had niet de verplichting om namens Brickyard naar de races te gaan. Dat hij toch ging, kwam omdat hij de coureur van het team was en dus moest racen. De bv overlegde in de procedure weliswaar lijsten met relaties van mogelijke genodigden die naar de races mochten komen, maar niet duidelijk was of die personen daadwerkelijk waren uitgenodigd, of ze waren verschenen en wat dan het zakelijke karakter van de bijeenkomst was. Daarentegen vond het hof dat de inspecteur er wel in was geslaagd zijn stelling te onderbouwen dat Rob de circuits bezocht in verband met zijn hobby. 'Het privékarakter is volstrekt overheersend', aldus de rechters. En daarmee stond dus vast dat de kilometers die werden gereden naar de circuits als privékilometers kwalificeerden. Aangezien dat op jaarbasis meer dan 500 kilometers waren, diende privégebruik te worden aangegeven en bleven de naheffingsaanslagen in stand.

 

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2013, nrs. BK-12-00683 t/m 00687, ECLI:NL:GHDHA:2013:1495

Gelet op de feiten moest dit haast wel verkeerd gaan, zeker voor de jaren 2006 en 2007, toen van sponsoring nog helemaal geen sprake was. Maal' ook in de andere jaren zal het zo zijn geweest dat betrokkene als coureur voor, tijdens en enige tijd na de races helemaal niet beschikbaar was voor zijn relaties. Dan wordt het toch wel moeilijk om het netwerken vorm te geven. We plaatsen deze procedure overigens meel' als waarschuwing. Als u een bijtelling wilt voorkomen, moet u goed weten wat u doet. In dit geval zien we een naheffing over vijf jaren, waarbij de bv dan nog goed wegkomt, omdat de boete is geschrapt. Hoewel het gerechtshof geen bedragen in de voor publicatie vrijgegeven tekst heeft genoemd, zou het ons niet verbazen als de bv nog rond de 100.000 euro moest nabetalen. En dat terwijl de werknemer de keuze had uit 13 andere auto's. Het zou kunnen dat deze uitspraak ook gevolgen heeft voor andere vormen van netwerken, waarbij in feite ook de persoonlijke voorkeur van de ondernemer de overhand heeft.

 

Geen strakke verplichting dat BTWnummer altijd op website moet zijn vermeld

Op de website van de Belastingdienst is nieuwe
informatie gepubliceerd over het vermelden van BTWnummers
op de websites van ondernemingen. De
fiscus laat weten dat er daarbij sprake is van
beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de
verplichting vorm te geven en geen strakke
verplichting dat een BTW-nummer altijd op een website moet zijn vermeld.
Op EU-niveau zijn in de afgelopen jaren richtlijnen tot stand gekomen die een ordelijk
economisch verkeer voor ondernemers en consumenten regelen met betrekking tot
ondernemersactiviteiten via internet (bijvoorbeeld webshops). Hieronder vallen ook
informatieverplichtingen richting onder andere potentiële afnemers, waarbij ook aan het BTW
-identificatienummer een rol is toegekend.
Naast de algemene informatieverplichtingen die uit de richtlijn inzake elektronische handel uit
2000 (richtlijn 2000/31/EG) voortvloeien, kent de dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG
betreffende diensten op de interne markt) een specifieke verplichting voor het op enigerlei
wijze verstrekken of toegankelijk maken van het BTW-nummer in relevante gevallen (artikel
22, eerste lid, onderdeel d).
Deze bepaling in is in de Nederlandse wetgeving onder andere neergelegd in artikel 6:230a
t/m 6:230c van het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de verplichting voor het
gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk maken van het BTW-nummer voor
iedereen die de dienst afneemt, geldt voor iedereen die een zogeheten dienst van de
informatiemaatschappij verleent.
De ondernemer heeft daarbij volgens de dienstenrichtlijn overigens wel de keuze tussen:
het telkens actief verstrekken van informatie over het BTW-nummer aan de (potentiële)
klant;

de informatie over het BTW-nummer toegankelijk maken op de plaats waar de dienst
wordt verricht of waar het contract wordt gesloten;

Belastingdienst: Nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto

De Belastingdienst heeft in overleg met VNO-NCW en EVO een nieuwe voorbeeldafspraak gemaakt voor het verbod op privégebruik van een bestelauto die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt. Het advies van de fiscus is om de oude afspraak te vervangen door de nieuwe. 

Belastingdienst: ‘Als u de (oude of nieuwe) voorbeeldovereenkomst niet gebruikt of als u deze wijzigt, kan het zijn dat de schriftelijke vastlegging van uw verbod niet (meer) voldoet. Om dit te voorkomen kunt u uw afspraak voor goedkeuring voorleggen aan Belastingdienst Doetinchem, Landelijk Coördinatiecentrum Auto, antwoordnummer 367, 7600 VB Almelo. Meer informatie over het verbod leest u bij in het Verbod privégebruik bestelauto. Let op! Als u de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto gebruikt, is dit bericht niet voor u bedoeld.’

Ook een particulier die zonnepanelen aanschaft om op een woning te plaatsen, is ondernemer voor de BTW.

Daarmee kan tot 21 procent bespaard worden op de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 juni 2013, waarover Flynth bericht.

Steeds meer particulieren plaatsen zonnepanelen op hun eigen woning. De elektriciteit die zij daarmee opwekken, leveren ze (deels) terug aan het energienet. Tot voor kort ging iedereen in Nederland er vanuit, dat deze ‘terugleverende’ particulieren geen BTW-ondernemers waren. Die opvatting blijkt niet te stroken met de Europese regels.

 

Uitspraak Europese Hof van Justitie (zaak C-219/12)

Meneer Fuchs is een particulier woonachtig in Oostenrijk. In 2005 heeft hij zonnepanelen op het dak van zijn privéwoning geplaatst. De energie die hij daarmee opwekt, levert hij aan het openbare elektriciteitsnet. Fuchs kan de geproduceerde elektriciteit niet opslaan voor uitgesteld eigen verbruik. Het Europese Hof van Justitie heeft nu laten weten het eens te zijn met de argumentatie, dat de heer Fuchs door het terugleveren van de opgewekte energie als BTW-ondernemer kan worden aangemerkt. Niet alleen moet Fuchs dus BTW afdragen over de opbrengst van de energie die hij teruglevert, maar hij mag ook de BTW die op de aanschaf en plaatsing van de zonnepanelen drukt verrekenen.

 

Btw over zonnepanelen terugkrijgen

Bent u particulier en heeft u recentelijk zonnepanelen laten plaatsen? Dan raden wij u aan om zich zo spoedig mogelijk bij de Belastingdienst aan te melden als  ondernemer. U kunt daarmee de BTW over de aanschaf- en plaatsingskosten van uw zonnepanelen terugkrijgen. Uw voordeel kan dus oplopen tot 21 procent.’

Een man heeft in zijn functie van statutair bestuurder van zijn toenmalige werkgever ruim € 1,8 miljoen overgemaakt naar zijn eigen bankrekening.

Hij is hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. Rechtbank Breda oordeelt dat de bedragen resultaat uit overige werkzaamheden vormen.

De rechtbank gaat daarbij voorbij aan de stellingen van de bestuurder dat de gelden als lening aan hem zijn verstrekt en dat sprake is van willekeur ten aanzien van de omvang van het genoten voordeel.

Verder acht de rechtbank de verliezen die de bestuurder met het beleggen van die gelden in beursopties heeft geleden niet aftrekbaar. Dit omdat hij naar het oordeel van de rechtbank die gelden binnen de privésfeer heeft belegd, waardoor de hiermee samenhangende geleden beleggingsverliezen ook alleen de privésfeer raken. Tot slot heeft de opmerking van de inspecteur dat de ontvanger de aanslag wellicht niet zal invorderen geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de aanslag.

Vindt u getallen saai?

Accountantskantoor
Sterkenburg niet!


U heeft al genoeg aan uw hoofd. U leidt een druk leven en de administratie doet u ’s avonds aan de keukentafel. En een goede administratie doet u niet even tussen de bedrijven door, terwijl inzicht in uw financiële situatie u juist geld kan besparen. Sterkenburg de accountant in IJsselstein helpt u inzicht te krijgen in uw cijfers en geeft u adviezen waar u wat aan heeft. Zo houdt u tijd over. Bij ons is een accountant een toegankelijke en open gesprekspartner. Iemand met verstand van cijfers die midden in het moderne leven staat en praktische en creatieve oplossingen aandraagt. Sterkenburg is een laagdrempelig accountantskantoor met een vlotte sfeer.

Een open communicatie staat hierbij voorop. Zo houden wij onze cliënten tussentijds op de hoogte van de fiscale en financiële stand van zaken. Op die manier weet u als ondernemer altijd precies waar u aan toe bent.

Ondernemen is vooruitzien. Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein helpt u bij het interpreteren van de cijfers. Wat kan beter? Waar liggen de knelpunten? Zo dienen de oude cijfers als leidraad voor uw doelen op korte en lange termijn. Met onze vakkennis kunnen wij u daarin goed adviseren.

Kiezen voor innovatie

Als ondernemer vindt u het belangrijk om met de tijd mee te gaan en innovatief te denken en te handelen. Dat verwacht u vanzelfsprekend ook van uw accountant. Met handige software en online services krijgt u bij accountantskantoor Sterkenburg extra value for money. Onze gebruiksvriendelijke oplossingen geven u minder boekhoudwerk en meer inzicht in de actuele bedrijfsresultaten. Natuurlijk gaat deze innovatieve dienstverlening niet ten koste van onze persoonlijke aandacht.

 • Cloud computing
 • Software as a service (SAAS)
 • Automatisch inlezen bankafschriften en inkoopfacturen
 • Elektronisch factureren
 • Actuele (online) cijferoverzichten
 • Vaste prijsafspraken, geen verrassingen achteraf
 • Vaste vertrouwenspersoon en sparringpartner

Onze werkwijze

Vaste prijsafspraak

U wilt weten waar u aan toe bent. Daarom bespreken we vooraf wat de kosten zijn voor reguliere jaarrekening, fiscale- of administratieve werkzaamheden. Wilt u eenmalige of specifieke werkzaamheden laten verrichten die buiten de prijsafspraak vallen? Geen probleem. Sterkenburg maakt vooraf een nauwkeurige inschatting van de benodigde uren en bijbehorende kosten. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Geen “uurtje factuurtje”

Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein houdt de tarieven laag omdat we besparen op de overheadkosten. Dit gaat niet ten koste van onze servicegerichtheid. Iets dat u als ondernemer vast aanspreekt. En daar houden we ons aan. Afspraak is afspraak. En dat geldt ook voor het nakomen van de vastgelegde tijdsplanning.

Perfecte service

Goede service is voor ons erg belangrijk. Heeft u een korte vraag en kan accountantskantoor Sterkenburg deze beantwoorden in een kort telefoongesprek of een e-mail? Dan ontvangt u niet meteen een rekening. Mocht het toch wat meer tijd gaan kosten, dan nemen wij contact met u op over de eventuele kosten. U kunt dus altijd met uw vragen terecht bij ons en u hoeft niet bang te zijn voor onverwachte hoge rekeningen achteraf.

Is het voor u handiger om het afgesproken bedrag in 12 delen te betalen? Ook dat is mogelijk.

Onze software is SBR klaar

De software die wij gebruiken (AFAS) is SBR klaar! Wij kunnen hiermee voldoen aan de toekomstige verplichtingen die de overheid, banken en andere instanties stellen aan accountants- en of administratiekantoren.

Als u dat wenst kunt u, op uw eigen automatisering systeem, AFAS Online toepassen. Wij kunnen daar inloggen zodat wij u snel van dienst kunnen zijn bij het voeren van uw eigen boekhouding.


Download de PDF voor meer informatie.

Onze diensten

 • Uw jaarrekening
 • Uw financiële
  administratie
 • Uw salarisadministratie
 • Uw aangifte
  inkomstenbelasting
 • Uw aangifte vennootschapsbelasting

Uw jaarrekening

De jaarrekening geeft financieel inzicht in uw bedrijf over het afgelopen jaar en dient tevens als uitgangspunt voor het indienen van uw belastingaangiften. Accountantskantoor Sterkenburg heeft ruime ervaring in het samenstellen van jaarrekeningen.
 
De jaarrekening gaat naar de Belastingdienst maar ook leveranciers,  kredietverlenende instanties als banken, crediteuren en aandeelhouders hechten veel waarde aan de jaarrekening. Marcel Sterkenburg is een onafhankelijke AA-accountant en kan daardoor een samenstellingsverklaring opstellen. Dit geeft uw jaarrekening extra waarde.

Uw financiële administratie

Ontbreekt het u aan tijd of kennis om de financiële administratie van uw bedrijf te voeren? Accountantskantoor Sterkenburg neemt u dit werk graag uit handen. Van het invoeren van kassabonnetjes, in- en verkoopfacturen en uw bankafschriften in een boekhoudpakket tot het verwerken van alle salarisgegevens in de financiële administratie.
 
Is de financiële administratie eenmaal op orde? Dan kunnen wij in één moeite door de periodieke aangifte omzetbelasting en loonaangifte voor u verzorgen.

Uw salarisadministratie

Ook het voeren van de salarisadministratie kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Behalve het  vervaardigen van de loonstrookjes en het berekenen van het vakantiegeld, verzorgen wij ook de jaarlijkse loonopgaven aan de Belastingdienst en  ontvangt u op verzoek de periodieke loonjournaalpost.
 
Maar wij doen meer. We zorgen dat uw werknemers volgens de regels zijn opgenomen in de salarisadministratie en houden u op de hoogte van eventuele  ontwikkelingen in uw administratie.
 
Tot slot zijn wij u graag van dienst bij het invullen van verschillende formulieren voor bijvoorbeeld  Arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen en bedrijfsverenigingen
 

Uw aangifte inkomstenbelasting

Bent u eigenaar van een eenmanszaak of werkt u als freelancer? Dan hebt u doorgaans winst uit onderneming en bent u jaarlijks verplicht een aangifte inkomstenbelasting in te dienen.
 
Met uw jaarrekening en uw privé posten zoals een eigen woning en/of vermogen, zorgen wij voor een nauwkeurige aangifte en – na uw goedkeuring –  voor tijdige verzending naar de Belastingdienst. Gelijktijdig met uw eigen aangifte, verzorgen wij ook de aangifte van uw partner.  
 
Hebt u geen onderneming en wilt u als particulier persoon uw belastingaangifte laten verzorgen? Ook dan staan wij voor u klaar!

Uw aangifte vennootschapsbelasting

Als directeur of groot aandeelhouder van een besloten vennootschap bent u jaarlijks verplicht om naast een aangifte inkomstenbelasting ook een winstaangifte van uw vennootschap bij de Belastingdienst in te dienen.
 
Accountantskantoor Sterkenburg zorgt niet alleen voor elektronische aangifte van uw vennootschapsbelasting, maar ook voor controle van de daaropvolgende belastingaanslagen.
 
Is de aangifte door u goedgekeurd? Dan versturen wij uw aangifte elektronisch naar de Belastingdienst.

 
 
 
 
 
 

Waarom een accountantskantoor verkiezen boven een administratiekantoor?

 • Een mbk-accountant kan bogen op een brede accountantsopleiding op ten minste hbo-plus of universitair niveau, bij een administratiekantoor is het opleidingsniveau mbo. Met een hoger denk-en werkniveau, is een accountant een deskundiger gespreks- en adviespartner op het gebied van de bedrijfsvoering.

 • Accountantskantoren vallen onder het zogenaamde kwaliteitsbeheersingsstelsel waarbij elke vijf jaar toetsing plaatsvindt door de beroepsorganisatie.

 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen, is een mkb-accountant verplicht om jaarlijks 40 uur educatie te volgen. Een administratiekantoor kent veel lagere eisen op het gebied van (bij)scholing. Omdat maar 5% van de administratiekantoren is aangesloten bij een beroepsorganisatie, is veelal onduidelijk of bijscholing ook echt plaatsvindt.

 • De mkb'er die een accountant inschakelt, geeft een betrouwbaar signaal af richting de Belastingdienst en andere belanghebbenden als banken en financiers. Zij beschouwen de accountant als de deskundige die zekerheid en duidelijkheid verschaft.

 • Bij eventuele geschillen tussen de mkb'er en de accountant bestaat de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een klachtencommissie of tuchtrechter.
  Een accountantskantoor is verplicht een waarnemingsovereenkomst aan te gaan met een collega-kantoor. Dit geeft de mkb'er de garantie dat de continuïteit van de werkzaamheden altijd gewaarborgd is. Aministratiekantoren kennen deze verplichting niet.
   

Accountantskantoor Sterkenburg is aangesloten bij de NBA.

Uw adviespartner en vertrouwenspersoon


Bij dé accountant in IJsselstein kunt u goed terecht voor advieswerk. Accountanskantoor Sterkenburg is thuis op allerlei terreinen die uw bedrijfsvoering raken. Zo begeleiden we uw bedrijf bijvoorbeeld bij het opzetten of moderniseren van de administratieve organisatie. Daarnaast zijn we goed geschoold op bedrijfseconomisch gebied en kunnen we u alles vertellen over de fiscale gevolgen van uw bedrijfsbeslissingen.

Als onafhankelijk adviseur en vertrouwenspersoon gaan wij graag een persoonlijk gesprek met u aan. U kunt bij ons terecht met vragen over overnames, mogelijke investeringen, administratieve procedures, kredietaanvragen en nog veel meer.

In bepaalde situaties brengen wij ook schriftelijk advies uit. U kunt hierbij denken aan liquiditeitsprognoses, waardebepalingen, kostprijsberekeningen of bijvoorbeeld de oprichting van een besloten vennootschap.

Wij werken samen met diverse deskundigen waaronder een fiscaal adviseur, een pensioenadviseur, een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en een bedrijfsjurist. Zo kunnen wij u een totaalpakket aan dienstverlening aanbieden.

Wij zijn thuis op allerlei terreinen die uw bedrijfs- voering raken.

De investering van Accountantskantoor Sterkenburg

 

Omdat wij willen inzetten op een langdurige relatie willen wij als teken van vertrouwen de werkzaamheden die voortkomen uit een overstap naar ons accountantskantoor voor onze rekening nemen.
 
Wat voor werkzaamheden zijn dit dan doorgaans:

 • Het overzetten van de administratieve omgeving van uw eigen domein naar het domein van Accountantskantoor Sterkenburg indien u ook met Afas werkt.

 • Het openen en inrichten van wij een nieuwe financiële administratie.

 • Instellen van de koppeling voor het inlezen van de bank mutaties.

 • Verwerken en bewerken van de vergelijkende cijfers voor de tussentijdse overzichten.

 • Opzetten en inrichten van de salaris administratie.

 • In contact treden met de vorige accountant voor de overdracht van het balans dossier of delen daarvan.

 • Overleg met u als nieuwe relatie of overige verantwoordelijken die een relatie hebben met de overdracht van dossier stukken of administratieve inrichting zoals de Belastingdienst of de bank.

 
Met deze tegemoetkoming proberen wij het gevoel bij u weg te nemen dat overstappen van accountant lastig, tijdrovend of kostbaar is.

Aandacht voor iedereen


Accountantskantoor Sterkenburg uit IJsselstein is er voor elke ondernemer in de regio, klein of groot. Als algemeen kantoor werken wij in de regio IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Zeist, Woerden en Utrecht voor zzp'ers, het mkb en familiebedrijven in uiteenlopende branches:

 • Horeca

 • Detailhandel

 • Makelaardij

 • Transport

 • Bouwnijverheid

 • Automotive

 • Automatisering

Daarnaast maken ook goededoelenorganisaties en Verenigingen van Eigenaars deel uit van onze klantenportefeuille.

Contactgegevens:

Accountantskantoor Sterkenburg
Energieweg 1b
3401 MD IJsselstein

030 - 210 83 57
info@sterkenburg.info

ContactWilt u meer informatie over ons kantoor? Of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Neemt u dan contact met ons op.

Copyright 2013 - Sjonic Digital Media